Ogłoszenia

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 09.05.2017r.

ulega zmianie wysokość czesnego.

Od dnia 01.09.2017r. wynosić będzie:

Katolicka Szkoła Podstawowa:

– pierwsze dziecko – 400 zł. (dotyczy klas 1-6), 430 zł

(dotyczy klas 7-8)

– drugie dziecko – 200 zł.(dotyczy klas 1-6)

Katolickie Gimnazjum:

– pierwsze dziecko – 430 zł.

– drugie dziecko – 215 zł.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące:

– pierwsze dziecko – 550 zł.

– drugie dziecko – 275 zł.

Jeżeli  dwoje Państwa  dzieci uczy się w  różnych szkołach lub na różnych poziomach edukacyjnych to na drugie dziecko przysługuje zniżka i czesne wynosi:

w KSP – 310 zł. (dotyczy klas 1-6), w KSP -335zł (dotyczy klas 7-8),

w KG 335zł.

Jeżeli troje Państwa dzieci uczy się w różnych szkołach lub na różnych poziomach edukacyjnych  na drugie i trzecie dziecko przysługuje zniżka i czesne wynosi:

w KSP 215 zł.(dotyczy klas 1-6), w KSP-235 zł (dotyczy klas 7-8),w  KG 235 zł.

Na czwarte dziecko w szkole przysługuje zniżka i czesne wynosi:

w KSP 140 zł.(dotyczy klas 1-6), w KSP -155 zł. (dotyczy klas 7-8), w KG – 155 zł.

Rodzice uczniów kl. VIII KSP,   kl. III KG oraz kl. III KLO płacą czesne, zgodnie z umową przez 12  miesięcy lub 10 miesięcy tj. od 1 września do 31 sierpnia każdego  roku szkolnego.

 

  • dotyczy roku szkolnego 2017/2018, 2018/2019

Procedury rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum: Procedury rekrutacji 2015/2016

Regulamin rekolekcji wyjazdowych: >>>Regulamin<<<

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

Sekretariat czynny dla uczniów codziennie w godz. 8:45 – 10:45.

Każdy uczeń jest zobowiązany do dorobienia sobie zapasowego klucza do szafki szatniowej.

W szkole nie będzie możliwości pożyczania klucza.


ZARZĄDZENIE DYREKTORA

1.Na terenie szkoły istnieje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
Osobom, które nie dostosują się do powyższego zarządzenia, aparaty będą zabierane i sprawa wyjaśniana osobiście z rodzicami.
2.Na terenie szkoły nie nosi się nakryć głowy i obowiązuje strój schludny, bez ekstrawagancji.
3.Obowiązuje zakaz gry w piłkę na placu rekreacyjnym i terenie wokół szkoły. Piłki przynoszone przez uczniów, będą im zabierane i przekazywane na rzecz Caritasu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW 
1.Prawo do korzystania z obiadów mają uczniowie, którzy w odpowiednim terminie dokonali ich zakupu.
Można tego dokonać w sekretariacie w dwa ostatnie dni kończącego się miesiąca i pierwszy dzień nowego.
Poza wyznaczonym terminem nie będzie możliwości wykupienia obiadów.
2.Będą one wydawane za okazaniem odpowiedniego bloczku.
3.Za niewykorzystane obiady (wcześniej opłacone) nie będzie zwrotów pieniężnych.
Prawo do skorzystania z nich mają członkowie rodziny.
4.Dla uczniów wszystkich szkół obiady będą wydawane w godzinach 12:25 – 12:45 (po 5 godzinie lekcyjnej). Uczniowie, którzy ukończyli zajęcia, a objęci są opieką świetlicy szkolnej będą mogli spożyć posiłek tylko pod kierunkiem opiekuna świetlicy.
5.W czasie przerw obiadowych na holu przy kuchni mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z posiłków.
6.Każdy z uczniów jest zobowiązany do przestrzegania zasad kulturalnego i higienicznego spożywania posiłku.
7.Każdy pozostawia po sobie ład i porządek.
8.Zgubienie karty abonamentowej i wyrobienie nowej wiąże się
z uiszczeniem opłaty w wysokości 1 zł.

Drodzy rodzice!

Od 1 września 2014 roku obowiązuje następujący porządek rozpoczynania i kończenia lekcji:

Kolejność godzin lekcyjnych  Czas trwania lekcji
 1  8.00-8.45
 2  8.55-9.40
 3  9.50-10.35
 4  10.45-11.30
 5  11.40-12.25  przerwa obiadowa
 6  12.45-13.30
 7  13.40-14.25
 8  14.30-15.15
 9  15.20-16.05

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z dużym ruchem samochodów przed budynkiem szkoły prosimy,
aby dzieci wysiadały w dalszej odległości od wejścia do niej.
Dziękujemy
Rada Rodziców
Dyrekcja Szkoły

 

Oferta zajęć „do wyboru” z wychowania fizycznego -4 godzina wychowania fizycznego:

Piłka nożna – piątek  15.30– 17.00 – sala gimnastyczna- klasy II –III KSP  (od 6 października)

Siatkówka – środa 16.00 – 17.30 dziewczęta

Piłka nożna – czwartek 15.15 – 16.45 – klasy IV –VI (od 5 października)

Aerobik – Zumba – wtorek 16.00-16.45 –( od 3 października)

Sekcja pływacka ( od 25 września)

grupa zaawansowana A – poniedziałek   17.00-18.00

grupa średniozaawansowana B – wtorek 16.00-17.00

grupa średniozaawansowana C –  środa 16.00-17.00

grupa początkująca – II klasy KSP i dzieci radzące sobie w  wodzie z klas pierwszych                                       – poniedziałek 16.00-17.00

Basen rekreacja – środa  17.00-18.00

Uwaga wszystkie formy zajęć na basenie objęte są opłatą za wstępy i wynoszą 90 zł za cały rok szkolny (przy wstępie 3 zł tak jak do tej pory)

Procedury realizacji i monitoring obowiązkowej godziny wychowania fizycznego: >>>>procedury<<<<

Jakie osiągnięcia uczniów wpisujemy na świadectwie?
Zamieszczenie informacji na świadectwie szkolnym dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia reguluje
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)
z dnia 14 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. nr 58 poz. 504)
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów,
a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności szczególne osiągnięcia, paragraf 10, załącznik nr 1, pkt 10 do rozporządzenia:
W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:
1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej – co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – co najmniej na szczeblu powiatowym;
3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Category: .

Comments are closed.

Visit Us On Facebook